Teklab Oy

Tietoturvaseloste

(Päivitetty viimeksi 2.7.2019)

1. Rekisterinpitäjä ja käsittelijä

 • Yrityksen nimi: Teklab Oy
 • Yhteystiedot:
 • Osoite: Länsikaari 6 A
 • Postinumero toimipaikka: 07900 Loviisa
 • yhteyshenkilö: Hannu Siltala
 • puhelinnumero: 040-5479134
 • sähköposti: hannu.siltala@teklab.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat tms.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Rekisterin pitämisen peruste:
 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

 • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
 • Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 • - asiakassuhteen hoitaminen
 • - palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 • Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
 • - yhteystiedot
 • - nimi
 • - osoite
 • - sähköposti
 • - puhelinnumero
 • - y-tunnus

 • Asiakastiedot
 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä mainittuun ”Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa osoitteeseen”:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin yhtiön ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto


Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.